• TUYỂN SINH MẦM NON 2020-2021
  • TUYỂN SINH TIỂU HỌC
  • tập thể

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 -2021

Biểu mẫu 04: (Kèm theo Thông tư số 036/2017/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2020 -2021

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

61 

 

 

 17

 44

 

 

 

 

 

  20 

41 

 

 

1

Nhà trẻ

12 

 

 

  02

  10 

 

 

 

 

 

 05

  07

 

 

2

Mẫu giáo

 

 

 

 15

  34 

 

 

 

 

 

  15 

34 

 

 

II

Cán bộ quản lý

02

 

 

02

 

 

 

 

 

 

 02

 

 

 

1

Hiệu trưởng

 01

 

 

  01

 

 

 

 

 

 

 01

 

 

 

2

Phó hiệu trưởng

 01 

 

 

  01

 

 

 

 

 

 

 01

 

 

 

III

Nhân viên

 25 

 

 

 03

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 3

 

 

 01

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 01

 

 

01

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 01 

 

 

 

 

 01

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

19 

 

 

 

 

 07

 12

 

 

 

 

 

 

 

..

..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tag: