• Slide 2
  • Slide 3
  • Slide tien tieu hoc

Công khai đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên năm học 2019-2020

  17/10/2019

Biểu mẫu 04: (Kèm theo Thông tư số 036/2017/TT- BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo)

THÔNG BÁO

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên

của cơ sở giáo dục mầm non, năm học 2019 -2020

 

STT

Nội dung

Tổng số

Trình độ đào tạo

Hạng chức danh nghề nghiệp

Chuẩn nghề nghiệp

TS

ThS

ĐH

TC

Dưới TC

Hạng IV

Hạng III

Hạng II

Xuất sắc

Khá

Trung bình

Kém

 

Tổng số giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên

92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I

Giáo viên

65 

 

 

 18

 49

 

 

 

 

 

  24 

41 

 

 

1

Nhà trẻ

15 

 

 

   2

13 

 

 

 

 

 

 02

   13

 

 

2

Mẫu giáo

50 

 

 

 11

35 

 

 

 

 

 

  22 

28 

 

 

II

Cán bquản lý

 2

 

 

   2 

 

 

 

 

 

 

 2

 

 

 

 1

HĐQT

     9

  2

   7

 

                   

2

Hiệu trưởng

 1

 

 

  1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

3

Phó hiệu trưởng

 1 

 

 

  1

 

 

 

 

 

 

 1

 

 

 

III

Nhân viên

 25 

 

 

 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Nhân viên văn thư

 1

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Nhân viên kế toán

 3

 

 

 1

 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Thủ quỹ

 01

 

 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Nhân viên y tế

 0 

 

 

1

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Nhân viên khác

19 

 

 

 

 

 7

 12

 

 

 

 

 

 

 

..

..